Održavanje i servis

Ovaj modul prati proces preventivnog i tekućeg održavanja tehnoloških sistema, opreme, vozila i objekata u preduzeću.

U okviru ovog modula definišu se:
 • objekti koji se prate: mašina, vozilo, objekat u preduzeću i sl. sa svim potrebnim karakteristikama
 • tehnološki postupci za preventivno održavanje
 • tehnološki postupci za tekuće održavanje
Na osnovu toga se izdaju:
 • radni nalozi za servis
 • radni nalozi za preventivno i tekuće održavanje
Na kraju se evidentiraju:
 • radne liste održavanja koje sadrže utrošeno vreme i utrošen materijal
 • nastali kvarovi
Na osnovu ažuriranih podataka moguće je dobiti sledeće izveštaje:
 • karton vozila, mašine ili objekta
 • analiza utrošenih rezervnih delova/materijala/goriva i maziva ukupno ili po objektima praćenja
 • analiza utrošenog vremena po radnicima i objektima praćenja
 • analiza kada treba i na kojoj mašini/objektu treba uraditi preventivne operacije
 • analiza kada i na kojem vozilu treba uraditi zamenu ulja, redovan servis, registraciju, zamenuti protivpožarni aparat i sl.
 • ...(po potrebi za preduzeće)